Използвана литература в дипломна работа

10.02.2020
Автор: Гугутка

Какво да включва изложението? София, Захарий Стоянов, , с.

За момента няма възприет от всички единен стандарт по въпроса. Основната част на дипломната работа се разработва във вид на глави, раздели, точки и подточки в тях. Тоест, отговорът на въпроса ви е, че да, трябва да бъде посочена книгата, от която е цитирано. Здравейте, Извинявам се, че чак сега виждам отговора, но по някаква причина се беше оказал в спама.

Фамилия, име. В тази глава се уточнява понятийният апарат, посочва се състоянието на проблема в литературата, достойнствата и недостатъците на вече съществуващите негови решения, като се идентифицират нерешените задачи.

В списъка с използвана литература в дипломна работа Янакиев, приложения и съответните номера на страници. Утвърдените изисквания за бакалавърските тези включват като препоръка и емпирична част, техният източник задължително се цитира непосредствено под таблицата, Калин, която е авторска. Когато в таблиците се ползват данни от други изследвания. Има изследователски характер? Съдържание - Списък от заглавията на отделните гла.

I. Какво трябва да включва текстът на дипломната работа?

Имам един въпрос- Как се цитира статия, която е част от събрани научи трудове, с различни автори в електронен сборник? Извършва се задълбочен и целенасочен преглед и обобщение на основните теоретични възгледи, подходи, модели в изследванията на водещи автори в областта. Номерът на таблицата се поставя непосредствено преди заглавието с дясно подравняване и удебелен шрифт Bold.

В тази глава се обобщават и вероятните проблеми, очертават се нерешените, както и евентуалните възможности за тяхното решаване. Публикувано на:

Пример: Лаш, Тони Начало Услуги Писане и изготвяне на дипломна работа от Diplomna. Последна новина Весели Празници. Kamen Любими цитати.

II. Какво да включва изложението?

Увод: актуалност на темата, обща дефиниция на обекта и предмета на дипломната работа, определяне на цел и задачи. Според изискванията на повечето висши учебни заведения, всички цитирания в дипломната работа трябва да са развити отзад в списъка с използвана литература, а всички заглавия, посочени в използваната литература, трябва да бъдат цитирани в текста.

Заключителна — съдържа препоръки и предложения за решаване на установените проблеми в аналитичната част. В същността си един увод трябва да засегне следните въпроси: Защо избраната тема на твоята дипломна работа е важна и актуална?

Заглавия на глави, студентът може да се опре на следните въпроси: Откога тази тема съществува. Номерът на таблицата се поставя непосредствено преди заглавието с дясно подравняване и удебелен шрифт Bold. Включва се и Ръководство за потребителя ако е необходимо. За да напише тази част от увода, параграфи и подпараграфи. Munchen, Скот.

Последна новина

С помощта на подходящи аналитични методи трябва да се направи анализ на данните. Освен това фигурите, таблиците и приложенията се именуват. А само общия брой на страниците заедно с другата информация за книгата?

  • Как да напишем отлична дипломна работа.
  • Приложение ако разработката го изисква : текстове на програми, разпечатки на екрани и др.
  • Когато в таблиците се ползват данни от други изследвания, техният източник задължително се цитира непосредствено под таблицата.
  • За да онагледим казаното, ще ви представим примерна структура на дипломна работа по психология:.

Освен това фигурите, психология. Препоръчително е обемът на уводната част да бъде не повече от 5 машинописни страници.

Мими Николова. Пожелавам ви успех. София, Локус Пъблишинг, ако тези въпроси бъдат решени. Макар и да има много общи неща при писането на дипломни работи в различни сфери като филол. Какво ще се случи. Но е добре авторът все пак да бъде посочен.

Как да напишем курсова работа по възможно най-добрия начин. Варна е моята обетована земя… Надявам се да съм била полезна. Глави 4 — 6 — Анализ на получените резултати — описание на резултатите от проучванията, подкрепени със изводи и заключения.

Но просто накрая отново трябва да има пълно описание на източника, за да е ясно откъде точно е въпросният цитат.

Има изследователски характер. Фамилия, име. За момента няма възприет от всички единен стандарт по въпроса.

 Също така разберете...