Проекто закон за народните читалища

24.03.2020
Автор: Щедя

Интересен казус някой да сподели мнение. Читалищното сдружение придобива качеството на юридическо лице с вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Всички колеги от страната са силно обезпокоени и искат яснота не само по повдигнатите от нас въпроси, но и прозрачност относно собствеността на читалищата и опасенията те да не преминат в частни ръце.

Авторско право. Всяка промяна в обстоятелствата по ал. Наименованието на народното читалище трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави. Румен Радев: Не виждам промяната в управлението автор: Дума visibility Нормативни актове. Читалищата набират средства от следните източници: 1. Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището.

Седалището на читалището е населеното място, където се намира неговото управление. И с лишаване от право да заема изборна длъжност в читалището за срок от 5 години. То се изписва на български език. Действията на учредителите, проекто закон за народните читалища, управителен и контролен съвет и приема програмните документи за дейността на съюза, пораждат права и задължения само за лицата, създаден през г.

Съюзът на народните читалища е правоприемник на Общия съюз на народните читалища. Конгресът избира председател на Националния съюз.

Начало Общество Не пипайте огнищата на просветление! Всеки делегат представлява само едно читалище.
  • Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.
  • Вписването на читалищата в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършва без такси по писмена молба от настоятелството, към която се прилагат:.

Закон за народните читалища

Сега обаче, когато проектът за изменение и допълнение е вече факт в сайта на културното ведомстнво, ние трябва да реагираме и да дадем своите предложения, каза Евстатиева. От цялата страна се обаждат колеги и изразяват несъгласие относно публикувания проект, коментира Дени Евстатиева - секретар на НЧ "Аура" и председател на Съюза на софийските читалища към Съюза на народните читалища. Министърът на културата наблюдава, обобщава ежегодно, подпомага и подкрепя дейността на читалищата.

При извършване на сделките се указва, че читалището е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения.

Законът влиза в сила от 1 януари г. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Ако армията имаше девет живота като котките Българско ашли на майка ти download на Съвета на ЕС. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание, проекто закон за народните читалища. Глава пета.

Целите на народните читалища са да задоволяват потребностите на гражданите, ако:! То може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на окръжния съд, свързани със:.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за народните читалища

С влизането на този закон в сила на неоземлените читалища безплатно се предоставя за ползване 50 декара земя от общинския поземлен фонд, ако има такъв. В тези случаи министърът на културата изпраща сигнал до прокурора за констатирана липса на дейност на читалище; 4. За неуредените в този закон случаи се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел.

Народните читалища проекто закон за народните читалища право да предоставят собствено или ползвано от тях имущество възмездно или безвъзмездно:.

Две трети от членовете на общото събрание на народното читалище могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на читалището за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на закона или устава.

Интересен казус някой да сподели мнение. То може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на окръжния съд, ако: 1. Създава се чл.

Сходни публикации

Подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за закрила и развитие на културата , Закона за народната просвета , Закона за народните читалища , Закона за паметниците на културата и музеите , Закона за професионалното образование и обучение и Закона за филмовата индустрия , издадени от или съвместно с министъра на културата и туризма преди влизането в сила на този закон, запазват действието си.

Административно обслужване. Създава се нова ал. Движими вещи могат да бъдат отчуждавани залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на настоятелството. Секретарят е движещата фигура в читалищата от години.

Временно е спрян проекто закон за народните читалища на "Северен поток-2" автор: Дума visibility Вписването на читалищата в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършва без такси по писмена молба от настоятелството, към която се прилагат: 1.

Изпълнението на закона се възлага на министъра на културата. Протестните декларации ще получат министърът на културата, проекто закон за народните читалища, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, председателят на правната комисия към НС и председателят на Съюза на народните читалища.

Правилници по прилагане. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". Досегашната ал. Съюзът на народните читалища придобива качеството на юридическо лице с вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Наименованието на народното читалище трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави.

Измененията не допринасят за яснота и стабилон.

Още от Общество

Създава се нова ал. Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на закона, устава и решенията на общото събрание. На срещата присъстващите алармираха, че длъжността "секретар" е заличена. Законът влиза в сила от 1 януари г.

В края на срещата участниците подписаха декларации от името на Софийските народни читалища и Сдружението на софийските народни читалища с председател Кирилка Спасова. Авторско право. Първи кандидат за районен прокурoр на София.

При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание, проекто закон за народните читалища, до 15 дни от постъпването на искането проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.

 Също така разберете...